Privacyverklaring Swing – Mosaic

Swing Mosaic is een Swing-module waarmee een Swing beheerder snel en flexibel dashboards kan maken met per thema de belangrijkste kerncijfers.

Om informatie te kunnen presenteren aan de gebruikers in de besloten omgeving worden persoonsgegevens verwerkt. Gebruikers van het besloten gedeelte van het platform vertegenwoordigen in principe de organisatie die hen te werk stelt. In dit document worden met gebruikers de personen bedoeld die gebruik maken van de besloten omgeving.

ABF Research vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Daarom worden deze gegevens zorgvuldig verwerkt en goed beveiligd. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen uit de privacywetgeving.

De volgende maatregelen maken onderdeel uit van het privacy beleid.

1 In de Swing Mosaic worden persoonsgegevens van gebruikers verwerkt.

De persoonsgegevens worden aan ABF Research verstrekt, worden door de beheerder in de Swing Studio-applicatie ingevoerd. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die standaard worden verwerkt.

  • Gebruikersnaam
  • Naam
  • Email-adres

Omdat de gebruiker in principe de organisatie vertegenwoordigt die hem of haar te werk stelt betreft het emailadres in principe een gegeven van de organisatie.

2 Bijzondere persoonsgegevens

Swing Mosaic verwerkt geen persoonsgegevens die onder de AVG gelden als een bijzonder of gevoelig persoonsgegeven.

3 De verwerking van persoonsgegevens kent een rechtmatige grondslag.

Swing Mosaic verwerkt persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst waaronder het gebruik van de Swing Mosaic-applicatie is vastgelegd. Specifiek kan dit betrekking hebben op:

  • De noodzaak om contact met gebruikers op te nemen.
  • Om gebruikers in de gelegenheid te stellen zich aan te melden of op een veilige manier een nieuw wachtwoord op te vragen.
  • Om vast te kunnen stellen of een gebruiker tot de doelgroep van de betreffende uitvoering behoort.
  • Voor het verzenden van informatie.

4 De bewaartermijn is niet langer dan strikt noodzakelijk.

In Swing Mosaic worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

5 Gegevens worden niet gedeeld met derden.

ABF Research verstrekt gegevens van gebruikers niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming. Met organisaties die in opdracht van ABF Research persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

6 Betrokkenen hebben het recht tot inzage, correctie en om vergeten te worden.

Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kan indien gewenst een afspraak worden gemaakt met de projectleider van ABF Research om langs te komen. Het is belangrijk dat men zich legitimeert en kan aantonen dat de gegevens die moeten worden ingezien, gecorrigeerd of verwijderd daadwerkelijk van de persoon zijn die zich legitimeert. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Overige rechten die gebruikers hebben, zijn het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Tot slot kan een gebruiker een verzoek indienen om het account en persoonsgegevens te verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de projectleider van ABF Research.

7 Cookies worden alleen gebruikt om de werking van website te optimaliseren.

Swing Mosaic gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek van een website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de gebruiker. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onderhouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van een gebruiker. Daarnaast kunnen cookies worden geplaatst die het surfgedrag van gebruikers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten. Cookies kunnen niet worden gebruikt om gebruikers te identificeren.

8 Voor verdere vragen of klachten kan met ABF Research contact worden opgenomen.

Voor vragen over deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met ABF Research of via de Swing Helpdesk. Aanvullende informatie over de manier waarop ABF Research met persoonsgegevens omgaat kunt u vinden in privacy beleid op de website. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht wij er desondanks niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.