Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de kans dat de inhoud van deze website op een moment onvolledig en/of onjuist is. De MBO Raad is hiervoor niet aansprakelijk. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De MBO Raad sluit de aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie van deze website en de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor het optreden van fouten, virussen en / of onderbrekingen in het functioneren van deze site. De MBO Raad is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan informatie van deze website of de inhoud ervan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de MBO Raad.

© MBO Raad